До засобів технічного захисту інформації відносяться:
- комплексні системи захисту інформації (КСЗІ), які є невід'ємною складовою частиною інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС);
- технічні та програмні засоби, які реалізують функції ТЗІ (засоби ТЗІ).

Технічний захист інформації це діяльність, спрямована на забезпечення інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності та доступності інформації.
Експертиза технічних засобів інформації проводиться з метою перевірки на відповідність нормативній документаціє та визначенню захищеності інформації від несанкціонованого доступу.
Експертизу проводять акредитовані Держспецзвя’зком підприємства.
За проведення експертизи заявники сплачують відповідну плату, яка визначається в кожному конкретному випадку, та залежить від кількості заявлених засобів технічного захисту інформації і первинна чи додаткова це експертиза.
На підставі позитивних протоколів випробувань експертна рада Держспецзвя’зку видає Експертний висновок.
Експертний висновок видається строком дії на три роки.

 

 

 

 

Вартість оформлення - договірна. Термін оформлення три неділі.

(044)362-33-09

    До суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які порушили норми Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» застосовуються спеціальні санкції.

    Міністерство економічного розвитку і торгівлі України наділено повноваженнями накладати відповідні санкції.

Спеціальні санкції можуть бути застосовані у вигляді індивідуального режиму ліцензування так і у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

    При тимчасовому зупиненні зовнішньоекономічної діяльності – накладається повна заборона здійснення зовнішньоекономічних операцій терміном на 3 місяці;

    При індивідуальному режимі ліцензування зовнішньоекономічної діяльності – передбачається можливість проведення зовнішньоекономічних операцій у разі отримання індивідуальних ліцензій на кожну операцію. Вартість ліцензії складає 0,2 % від вартості операції. Строк отримання ліцензії 15 робочих днів.

Ініціаторами накладання санкцій на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності можуть бути:

- Органи державної  податкової  та  контрольно-ревізійної  служб;

- Митні органи;

- Правоохоронні органи (МВС, СБУ);

- Органи Антимонопольного комітету України;

- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

- Національний банк України;

- За рішенням суду.

    Слід звернути увагу, що санкції можуть бути застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної  діяльності протягом трьох  років з дня виявлення порушення  законодавства.

   На суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на яких накладені спеціальні санкції  забороняється укладати, в тому числі з іноземними суб’єктами господарювання угоди доручення, комісії, агентські, про спільну діяльність та співробітництво, консигнації, дилерські, дистриб'юторські, оренди, найму,  лізингу, зберігання  та інші угоди, що передбачають проведення  зовнішньоекономічних операцій іншими особами чи на користь інших осіб за дорученням або  передачу майна у строкове користування з метою проведення зовнішньоекономічної діяльності в Україні чи з товарами українського походження.

    В разі усунення всіх порушень, суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності звертається до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з клопотанням про скасування (зміну виду, тимчасового зупинення) дії спеціальних санкцій.

Клопотання повинно містити такі документи:

- лист-звернення з викладенням причин, що призвели до порушення, та про вжиті заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України;

- оригінали або завірені в установленому порядку копії матеріалів (довідки) від державних органів, що здійснюють контроль за зовнішньоекономічною  діяльністю чи валютний контроль, та/або агентів  валютного  контролю, які засвідчують вжиті суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності практичні заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України.

    Міністерство економічного розвитку і торгівлі України «скасовує дію спеціальних санкцій у разі усунення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності порушень законодавства України або застосування  практичних заходів, що гарантують виконання Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та/або пов'язаних з ним законів України, і приведення своєї зовнішньоекономічної діяльності у відповідність до законів України або надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону, а також якщо в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України відсутні матеріали щодо порушення цим суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності валютного, митного, податкового, іншого законодавства, яке встановлює певні заборони, обмеження або порядок  здійснення  зовнішньоекономічних  операцій, та матеріали щодо проведених ним дій, що можуть зашкодити інтересам національної  економічної  безпеки.»

    Звертайтесь, наші фахівці допоможуть Вам підготувати необхідний пакет документів та надати допомогу в знятті/призупиненні дій санкцій. 

 

 

Об'єкти регулювання, що вивозяться за межі митної території України (у тому числі реекспортуються), вивозяться та/або ввозяться в карантинну зону підпадають під оформлення фітосанітарного сертифікату.

До об’єктів регулювання відносяться - будь-яка  рослина, продукт рослинного походження, місце зберігання, упаковка, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об'єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми.

Фітосанітарні сертифікати видаються Державними фітосанітарними інспекціями за місцем реєстрації підприємства.

Для отримання фітосанітарного сертифікату заявник надає наступні документи:

- заява за формою, встановленою Мінагрополітики;

- документ, що підтверджує внесення плати за видачу фітосанітарного  сертифіката.

Строк розгляду наданих документів та проведення фіто санітарних процедур складає 5 днів.

Строк дії  фітосанітарного  сертифіката становить 14 діб.

Звертайтесь і Ви тим самим заощадите свій час.

 

Як зазначено в статті 1 Закону України «Про громадянство України» під громадянством України розуміють - правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках.

Правовими підставами набуття громадянства України є:

1) за народженням;
2) за територіальним походженням;
3) внаслідок прийняття до громадянства;
4) внаслідок поновлення у громадянстві;
5) внаслідок усиновлення;
6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя;
7) внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
8) у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;
9) внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства;
10) за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Умови за яких іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України:
- визнання і дотримання Конституції України та законів України;
- подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців);
- безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років. Крім осіб, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад 2 роки. А для осіб, що мають статус біженця три роки;
- отримання дозволу на імміграцію.
- володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування.
- наявність законних джерел існування (крім біженців).

Загальний строк розгляду заяв про прийняття до громадянства України складає не більше року.

Спеціалісти нашої компанії допоможуть Вам без будь-яких проблем отримати громадянство України.

 

Розрізняють два види посвідки: посвідка на постійне проживання та посвідка на тимчасове проживання.

Посвідку на постійне проживання отримують:

- іноземці та особи без громадянства можуть відповідно до Закону України «Про імміграцію» іммігрувати в Україну на постійне проживання;
- іноземці та особи без громадянства, які до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття рішення про припинення громадянства України залишилися постійно проживати на її території, вважаються такими, які постійно проживають в Україні.

Посвідку на тимчасове проживання отримують:

- іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період роботи в Україні;
- іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку, та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період роботи в Україні;
- іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності за запрошенням релігійних організацій та погодженням з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації, та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період діяльності в Україні;
- іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для участі у діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав, зареєстрованих у встановленому порядку, та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які 
на законних підставах перебувають на території України на період діяльності в Україні;
- іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи у представництвах іноземних суб'єктів господарювання в Україні, зареєстрованих у встановленому порядку, та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період роботи в Україні;
- іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи у філіях або представництвах іноземних банків, зареєстрованих у встановленому порядку, та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період роботи в Україні. 
- іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні в установленому порядку, та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період такої діяльності;
- іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період роботи в Україні;
- іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період навчання. 
- іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою возз'єднання сім'ї з особами, які є громадянами України, або під час перебування на законних підставах на території України уклали шлюб з громадянами України та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України до отримання дозволу на імміграцію. 
- іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою возз'єднання сім'ї та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України;
- іноземці та особи без громадянства, яких до завершення граничного терміну перебування у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, не було примусово видворено з України з причин відсутності проїзного документа, транспортного сполучення з країною їх походження або з інших причин, що не залежать від таких осіб, визнаються такими, які на законних підставах тимчасово перебувають на території України, на період дії обставин, що унеможливлюють їхнє примусове видворення з України. 

Для отримання посвідок іноземці та особи без громадянства подають за місцем проживання до територіальних органів або підрозділів Державної Міграційної Служби наступні документи:

на постійне проживання:

- заяву встановленої форми;
- паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та його копія;
- переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
- копія рішення про надання дозволу на імміграцію;
- квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;
- чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);
- копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).
на тимчасове проживання:
- заяву встановленої форми;
- паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
- переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
- квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;
- клопотання (подання) приймаючої сторони щодо оформлення іноземцеві та особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання і документи, зазначені у частинах четвертій - п’ятнадцятій статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», відповідно до категорії іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну на тимчасове проживання, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою возз'єднання сім'ї також подаються документи про наявність у приймаючої сторони достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім’ї іноземця та особи без громадянства в Україні;
- чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);
- копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).
- іноземці та особи без громадянства, яких до завершення граничного терміну перебування у пунктах тимчасового перебування, подають довідку про тримання іноземця або особи без громадянства в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, зразок якої встановлюється МВС, та за наявності оригінал паспортного документа (після пред'явлення повертається) і копії сторінок паспорта з особистими даними.


Строк дії посвідки на постійне проживання не обмежується. Посвідка на постійне проживання підлягає обміну в разі досягнення особою 25- і 45-річного віку.
Посвідка на тимчасове проживання видається строком до одного року з можливістю його продовження щоразу на один рік на підставі заяви іноземця чи особи без громадянства та вище перелічених документів.
Строк отримання посвідок складає від 7 до 15 днів.

Спеціалісти нашої компанії нададуть Вам кваліфіковану допомогу в отриманні посвідок.

 

Дочірні категорії

Вам можуть бути цікаві наступні послуги