Послуги компанії з реєстрації 1 – ТМ 650 грн., 2 ТМ – 1100 грн.

Стандартний термін реєстрації до 1,5 року

(044) 362-33-09

Процедура реєстрації торгівельної марки встановлюється Цивільним кодексом України (Глава 44), Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правилами складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Особа, яка бажає зареєструвати знак та отримати свідоцтво України на знак для товарів і послуг, подає заявку до Державного підприємства «Український інститут промислової власності». За дорученням заявника заявку може бути подано через нашу Компанію.

Заявка іноземної фізичної чи юридичної особи  (нерезидента) може бути подана лише через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного). Наша Компанія допоможе Вам і в цьому питанні, оскільки в нашій Компанії працює досвідчений патентний повірений з багаторічним досвідом роботи.

Заявка на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг складається українською мовою і повинна містити:  заяву про реєстрацію знака, зображення позначення, що заявляється, та перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

За подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлюється з урахуванням кількості класів МКТП, якими охоплюються зазначені в заявці товари і послуги. Документ про сплату збору повинен надійти разом з заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

Необхідно також зазначити певні особливості реєстрації торговельних марок у формі словесних позначень, написаних іноземною мовою за законодавством України.

Законодавство України не забороняє реєстрацію як знака позначення у вигляді слова, написаного іноземною мовою. Основна вимога, яка стосується подання на реєстрацію таких позначень, полягає у наданні, у разі якщо словесний знак має смислове значення, його перекладу українською мовою і транслітерацію літерами українського алфавіту.

З метою перевірки відповідності поданого на реєстрацію позначення умовам правової охорони проводиться експертиза заявки, яка складається з:

–          формальної експертизи;

–          кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті).

Під час експертизи заявник має право вносити до заявки виправлення помилок та зміни свого імені (найменування) і своєї адреси, адреси для листування, імені та адреси свого представника, а також зміни щодо скорочення переліку товарів і послуг.

Під час проведення формальної експертизи встановлюється дата подання заявки, заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам, а документ про сплату збору за подання заявки – на відповідність встановленим вимогам.

Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Якщо є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, то заклад експертизи надсилає заявнику про це попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь на користь реєстрації знака.

У разі відповідності знака умовам правової охорони та позитивних висновків формальної та кваліфікаційної експертиз приймається рішення про реєстрацію знака

На підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва.

Одночасно з публікацією відомостей здійснюється державна реєстрацію знака. Видача свідоцтва здійснюється у місячний строк після державної реєстрації знака.

Як свідчить практика, орієнтовний термін тривалості реєстрації торговельної марки за стандартною процедурою становить 1 рік. Але існує і прискорена процедура реєстрації торговельної марки за 8-8, місяців і самий мінімальний термін реєстрації складає 4-4,5 місяця.

Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки та продовжується за клопотанням правоволодільця щоразу на 10 років, за умови сплати збору у встановленому  порядку.

Юридично-консалтинговий дім «ДАЯС» надає весь спектр послуг у сфері реєстрації торговельної марки, в тому числі, послуги по:

  • оформленню та поданню заявки на отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг;
  • проведенню листування з ДП «Український інститут промислової власності» щодо матеріалів заявки;
  • надання додаткових матеріалів;
  • внесенню змін до заявки;
  • підготовці та поданні мотивованого висновку на попереднє рішення щодо відмови у реєстрації знака для товарів і послуг;
  • оскарженню рішення в Апеляційній палаті Державної служби інтелектуальної власності та у суді.

У Вас виникли питання? Будь-ласка зв’яжиться з нами