Ліцензія на медичну практику

Медична практика провадиться суб’єктами господарювання на підставі ліцензії за умови виконання кваліфікаційних, організаційних, інших спеціальних вимог, встановлених законодавством

1. Заява про видачу ліцензії.
2. Відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження медичної практики:
• Лікарські та провізорські спеціальностей та методи медичної практики;
• Вивіска на фасаді за адресами місць провадження господарської діяльності з медичної практики;
• Відомості про: Статут (положення) про заклад охорони здоров’я та відокремлені структурні підрозділи (за наявності); дату та номер розпорядчого документа про створення закладу охорони здоров’я та відокремлених структурних підрозділів (за наявності); структуру закладу охорони здоров’я; реквізити (найменування, дата, номер) документа, що є підставою для користування приміщенням;
• Реквізити висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданого за місцем провадження діяльності, про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики;
• Стан матеріально-технічної бази за адресами провадження;
• Перелік засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці.
3. Відомості суб’єкта господарювання про наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження медичної практики.
4. Відомості суб’єкта господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження медичної практики.
Сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (фізичної особи – підприємця за наявності) (Наказ МОЗ України № 49 від 02.02.2011 р.).
Рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі приймається у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви (п. 1 ст. 11 ЗУ «Про ліцензування окремих видів господарської діяльності» № 1775-III від 01.06.2000 р.)

Строк дії ліцензії на провадження медичної практики необмежений.

Плата за отримання ліцензії становить одну мінімальну заробітну плату виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.

Плата, яка вноситься суб’єктом господарювання за видачу та переоформлення ліцензії, видачу дубліката замість втраченої або пошкодженої ліцензії та копії ліцензії, зараховується до відповідного бюджету і вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за відповідним кодом бюджетної класифікації (п. 1, 5 Постанови КМУ № 1755 від 29.11.2000 р.).

У Вас виникли питання? Будь-ласка зв’яжиться з нами